Zakończyliśmy cykl szkoleń dla społeczności lokalnej na Woli

Po dwóch latach realizacji, zakończyliśmy cykl 3-dniowych szkoleń dla społeczności lokalnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z zakresu zaburzeń psychicznych w ramach projektu pn. „Warszawski Zintegrowany System Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Celem szkoleń było zwiększenie wiedzy uczestników nie tylko na temat zaburzeń i chorób psychicznych, w tym zaburzeń osobowości czy specyfiki funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, ale także działań zinstytucjonalizowanych form wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego.

Szkolenia adresowane były do osób, które z uwagi na wykonywany zawód stykają się z problemami osób z zaburzeniami psychicznymi lub też mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców Dzielnicy Wola w tym zakresie.

We wszystkich szkoleniach uczestniczyło ok. 160 przedstawicieli m.in. z organizacji pozarządowych, placówek medycznych, instytucji samorządowych, służb mundurowych, a także placówek oświatowych.

Blok szkoleniowy obejmował następujące tematy:

 • wymiana doświadczeń dotyczących kontaktu z osobami w kryzysie psychicznym;
 • rodzaje chorób psychicznych;
 • schizofrenia– charakterystyka, objawy, życie z chorobą;
 • kontakt z osobą w kryzysie psychicznym, zasady udzielania podstawowego wsparcia;
 • trudności wynikające z objawów w codziennym życiu;
 • choroby afektywne (depresja, CHAD);
 • kontakt z osobą chorującą, zasady wsparcia (depresja, myśli samobójcze);
 • aspekty prawne leczenia psychiatrycznego;
 • choroby otępienne;
 • spektrum autyzmu
 • metody i formy pomocy;
 • zasady decentralizacji;
 • punkty Informacyjno-Konsultacyjne;
 • stygmatyzacja i przeciwdziałanie jej;
 • budowanie sieci współpracy lokalnej.

Zajęcia poprowadzone były przez zespół specjalistów – praktyków, wieloletnich doświadczonych ekspertów przez doświadczenie, którzy dzieli się perspektywą swojej historii budując w ten sposób autentyczność i kreując szczególny rodzaj relacji, bo najbardziej osobisty i wrażliwy. Udział w szkoleniach był bezpłatny. Wszyscy obecni na szkoleniach otrzymali certyfikat ich ukończenia.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili tematykę oraz dobór zagadnień poruszanych podczas zajęć. Istotną kwestią była dla nich możliwość wymiany doświadczeń, a także profesjonalizm i elastyczność prowadzących. Zwrócili uwagę, że spotkania dały możliwość innego spojrzenia na problem osób w kryzysie psychicznym. Istotną rolę odegrały też spotkania, w czasie których mogli wymieniać się doświadczeniami z osobami z innych placówek.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych.


Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego ochrona należy do obowiązków państwa, a sprawny system pomocy i wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego przeciwdziała tragediom indywidualnym i rodzinnym oraz wielkim stratom społecznym.

Statystyki pokazują, iż ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. O wiele więcej ma jednak problemy psychiczne. Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. Podobnie sytuacja wygląda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie systematycznie rośnie liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/narodowy-program-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-2017-2022-18575336).