Posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

W dniu 20 września 2019r. w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbyło się IV posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Posiedzenie otworzył Pan Mirosław Starzyński, Przewodniczący Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim dyskusji i głosowaniu nad dokumentem pn. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

Pan Damian Norwiński, Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przedstawił najważniejsze informację na temat „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Podkreślił, że dokument określa kierunki działań Dzielnicy Wola w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwią realną zmianę postaw społecznych wobec tej grupy osób. Ponadto, dokument zakłada realizację kierunków działania w oparciu o diagnozę i analizę SWOT, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, jak również identyfikację obszarów i działań, które należy poprawić na terenie Dzielnicy Wola.

W dalszej części posiedzenia odbyło się głosowanie nad dokumentem pn. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Członkowie Zespołu jednomyślnie przyjęli ww. dokument.

Następnie, Pani Marta Jakubiak, Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pogratulowała Zespołowi przyjęcia dokumentu. Dodała, że „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” zostanie przekazany Miejskiemu Zespołowi ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.