Aktywizacja zawodowa

Posiadanie pracy jest jednym z najczęściej zgłaszanych celów, jakie stawiają sobie uczestnicy naszego Projektu. Pomagamy osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy, która jest dla większości ludzi jedną z podstawowych potrzeb w życiu, a dla wielu osób z niepełnosprawnością – największym marzeniem.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi pomaga w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego.

Zatrudnienie wspomagane to zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz innym grupom zagrożonym wykluczeniem w uzyskaniu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. (Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, 2005)

Zatrudnienie wspomagane to metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz innymi grupami osób wykluczonych, której celem jest umożliwienie im dostępu do pracy i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Proces zatrudnienia wspomaganego składa się z pięciu etapów, obejmujących szeroki zakres działań realizowanych przez specjalistów (Doradcę Zawodowego i Trenera pracy, we współpracy z Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia):

Etap 1Zaangażowanie uczestnika projektu  – działania podejmowane na tym etapie mają na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością podjęcia świadomej decyzji opierającej się na wiedzy i zgodnej z jej preferencjami, czy chce skorzystać z usługi zatrudnienia wspomaganego.

Etap 2Tworzenie profilu zawodowego – obejmuje skoncentrowane na osobie działania, których celem jest zebranie odpowiednich informacji na temat aspiracji tej osoby, zainteresowań i predyspozycji. Osoba z niepełnosprawnością ma kontrolę nad całym procesem. W efekcie tego etapu powstaje plan działania dla danej osoby.

Etap 3Poszukiwanie pracy – jest to etap łączący osobę z niepełnosprawnością poszukującą pracy z potencjalnym pracodawcą. Celem jest dopasowanie potrzeb osoby do potrzeb pracodawcy. Działania opierają się na analizie umiejętności osoby w stosunku do wymagań rynku pracy.

Etap 4Zaangażowanie pracodawcy – pracodawca jest równie ważnym klientem usługi zatrudnienia wspomaganego, jak osoba z niepełnosprawnością. Na tym etapie ma miejsce poznanie i zrozumienie jego potrzeb, w celu dopasowania umiejętności osoby z niepełnosprawnością do danego miejsca pracy.

Etap 5Wsparcie w miejscu pracy i poza nim – skuteczne wsparcie w miejscu pracy i poza nim jest filarem zatrudnienia wspomaganego, odróżniającym ten model od tradycyjnych modeli aktywizacji zawodowej.

Doradca zawodowy, w ramach realizacji etapu 2 i 3:

 • tworzy z Beneficjentem indywidualny plan działania
 • pomaga określić mocne i słabe strony Beneficjenta, jego możliwości, zasoby oraz ograniczenia
 • pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • wspiera w procesie poszukiwania pracy
 • przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej i kontaktu z pracodawcą

Trener pracy, wspierający w realizacji etapu 4 i 5, działa bezpośrednio z pracodawcą i z pracownikiem, budując porozumienie między obiema stronami, starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy i możliwościom pracownika:

 • nawiązuje kontakt z pracodawcą,
 • wspiera niepełnosprawnego pracownika w kontakcie z pracodawcą,
 • negocjuje warunki zatrudnienia i zakres zadań biorąc pod uwagę możliwości kandydata,
 • analizuje stanowiska pracy oraz przygotowanie przestrzeni i zespołu do przyjęcia osoby niepełnosprawnej,
 • wprowadza pracownika do pracy na przygotowanym stanowisku (trening komunikacji, szkolenie stanowiskowe, szkolenie uzupełniające, monitoring, coaching),
 • monitoruje i wspiera w razie potrzeby niepełnosprawnego pracownika w trakcie zatrudnienia.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi specjalizuje się także w edukowaniu pracodawców, szczególnie tych którzy nie mają doświadczeń w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. W ramach tych działań oferujemy kadrze zarządzającej i pracownikom firm możliwość udziału w spotkaniach/szkoleniach/warsztatach – także z udziałem samych OzN w zakresie zwiększania świadomości społecznej, tworzenia różnorodnych zespołów w środowisku zatrudnienia, budowania autentycznego wizerunku OzN, dzielenia się dobrymi praktykami a także tworzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie czyli CSR.