25 lat Otwartych Drzwi i serc

Już ćwierć wieku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczne. Swoje wsparcie kieruje do osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych.

Wszystko zaczęło się „w bramie” na warszawskiej Pradze Północ

Jeden z pierwszych projektów nosił nazwę „Brama” i skierowany był do praskiej młodzieży, która całymi dniami wystawała bezczynnie w bramach. W ramach „Bramy” Stowarzyszenie organizowało warsztaty reedukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i młodzieży zagrożonej patologiami.

A potem rozszerzyło się na całą Warszawę i wiele grup osób potrzebujących. Obecnie organizacja prowadzi 15 ośrodków wsparcia w 7 dzielnicach Warszawy.

Główne obszary działania Stowarzyszenia

  • Rehabilitacja społeczna i zawodowa umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami sięganie po niezależność życiową dzięki zindywidualizowanym form pomocy (zatrudnienie wspomagane, mieszkania treningowe, terapia zajęciowa).
  • Aktywizacja zawodowa, czyli wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych w postaci szkoleń, doradztwa, pośrednictwa pracy.
  • Resocjalizacja osób bezdomnych polegająca na wspieraniu w wyjściu z kryzysu, nabyciu umiejętności społecznych i uzyskaniu stabilizacji życiowej (edukacja, poradnictwo, terapia, praca, wolontariat).
  • Socjoterapia i edukacja tworząca warunki do rozwoju, nauki, rozbudzania talentów i pasji u dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemami zdrowotnymi i społecznymi (wsparcie psychologiczne, samopomoc, korepetycje, ciekawe zajęcia, wyjazdy).
  • Integracja daje szansę społeczeństwu na zrozumienie i udział w rozwiązywaniu problemów osób korzystających z naszego wsparcia (kampanie społeczne, targi, pikniki).